Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Łącku

Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Łącku -

Szkoła Podstawowa

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ZESPOLE SZKOLNO-GIMNAZJALNYM
W ŁĄCKU

 

Dokumenty do pobrania u dołu strony
 1. Do Szkoły Podstawowej przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły na podstawie zgłoszenia. Wzór zgłoszenia można pobrać w sekretariacie lub na stronie internetowej Zespołu.
 2. Do dzieci, o których mowa w ust. 1, zaliczymy też te dzieci, które rozpoczynają obowiązek Szkolny z rocznym wyprzedzeniem.
 3. Do klasy pierwszej mogą być przyjęte dzieci spoza obwodu Szkoły na podstawie kryteriów, jeżeli Szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 4. Przy rekrutacji do klasy pierwszej dzieci spoza obwodu Szkoły bierze się pod uwagę następujące kryteria:
 • uczęszczanie do Szkoły rodzeństwa kandydata – 4pkt;
 • droga dziecka z domu do Szkoły nie przekracza 3 km – 4pkt;
 • dziecko mieszka na terenie gminy będącej siedzibą Szkoły – 4pkt;
 • bliższa droga dziecka do Szkoły niż do Szkoły w obwodzie, której
  mieszka – 5pkt;
 • dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w Szkole – 5pk
 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej spoza obwodu Szkoły decyduje łączna liczba punktów za kryteria wymienione w ust. 4, które spełnia kandydat. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać kandydat wynosi 22
 2. Kandydaci są przyjmowani w kolejności łącznej liczby uzyskanych punktów licząc od liczby największej do wyczerpania miejsc.
 3. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów o kolejności przyjęć decydują łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. Kryteria, o których mowa w ust. 7, mają jednakową wartość – po 1 pkt.
 2. Wymaganymi dokumentami kandydatów, o których mowa w ust. 3 są:
 • wniosek rodzica o przyjęcie do klasy pierwszej wypełniony według wzoru określonego przez Szkołę;
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację albo akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • inne według uznania.
 1. Kandydaci, o których mowa w ust. 3, kierują wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej do Dyrektora Szkoły.
 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 9 składa się w sekretariacie Szkoły od dnia 1 kwietnia 2015r. do 30 kwietnia 2015r.
 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły w dniach od 1 maja do 30 maja 2015r.
 4. Komisja Rekrutacyjna do 8 maja 2015r. do godz. 12:00 publikuje listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Szkoły.
 5. Kandydaci zakwalifikowani w terminie do 12 maja 2015r. do godz. 14:00 są obowiązani do uzupełnienia i złożenia wymaganych dokumentów oraz potwierdzenia woli podjęcia nauki w Szkole.
 6. Komisja w dniu 14 maja 2015r. do godz. 14:00 publikuje listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Szkoły.
 7. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata nieprzyjętego może wystąpić z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły.
 8. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 16, komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata.
 9. Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego Szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami Dyrektor Szkoły przeprowadza postępowania uzupełniające.
 10. Postępowanie uzupełniające kończy się w dniu 29 sierpnia każdego roku.
 11. Przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego, w tym także do klasy pierwszej, jeżeli wymaga to przeprowadzenia zmian organizacyjnych Szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe wymaga zgody organu prowadzącego.

  Dokumenty do pobrania:
  Wniosek o przyjęcie do SP- spoza obwodu.docx
  Zgłoszenie do szkoły SP – z obwodu.docx